Memahami Gurindam

Gurindam termasuk puisi lama yang terdiri atas dua baris dalam satu bait. Kalimat baris pertama menyatakan perbuatan dan kalimat baris kedua menyatakan akibat yang timbul dari perbuatan itu.
Perhatikanlah contoh gurindam berikut.
Kurang pikir kurang siasat,
tentu dirimu kelak tersesat.
Cahari olehmu akan sahabat,
yang boleh dijadikan obat.

Apabila banyak berkata-kata,
di situlah jalan masuknya dusta.
Apabila banyak gelak tertawa,
itulah tanda hampirkan duka
Dilihat dari bentuknya, gurindam hampir sama dengan pantun
kilat (karmina). Bedanya, karmina terdiri atas sampiran dan isi,
sedangkan gurindam tidak memiliki sampiran dan merupakan
sebuah kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Perhatikan
teks berikut.
Kurang pikir kurang siasat,
tentu dirimu kelak tersesat.
Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri
gurindam, yakni sebagai berikut.
1. Gurindam terdiri atas dua baris/larik dalam satu bait.
2. Rima akhirnya berpola a-a.
3. Sempurna dengan dua baris saja.
4. Baris pertama merupakan sebab (syarat/perbuatan) dan baris
    kedua merupakan akibat.
5. Gurindam selalu mengandung nasihat.
Agar lebih memahami isi gurindam, Anda dapat melisankannya,
seperti halnya berbalas pantun. Dengan memperhatikan
lafal dan intonasi yang tepat, Anda dapat melisankan gurindam itu dengan baik.
Untuk melisankan sebuah gurindam dengan baik, ada baiknya kita
memperhatikan aspek lafal, intonasi, dan ekspresi. Lafal merupakan
cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa
dalam mengucapkan bunyi bahasa. Menguasai aspek lafal ini, kita
dituntut jelas dan lugas setiap mengucapkan bunyi-bunyi bahasa.
Berikutnya, kita pun harus memerhatikan aspek intonasi.
Intonasi adalah lagu bicara seseorang dalam melafalkan bunyi
bahasa. Memahami aspek intonasi ini bermanfaat untuk penguasaan
meninggikan dan merendahkan setiap mengucapkan bunyi bahasa.
Sementara itu, aspek ekspresi itu untuk meningkatkan rasa
pemahaman kita dalam menyampaikan sebuah gagasan. Penyatuan
jiwa antara gagasan sebuah teks dan perasaan yang melisankannya,
menjadikan terjadinya kesatupaduan makna yang utuh. Dengan
demikian, memahami ketiga aspek tersebut bisa menjadi prasyarat
untuk melisankan sebuah gurindam.
Ketika Anda melisankan sebuah gurindam dengan memperhatikan
ketiga aspek tersebut, Anda atau orang yang mendengarkan
pembacaan itu akan mudah menjelaskan diksi, menyimpulkan
isi, dan mengetahui kekhasan bentuk gurindam pada masanya.
Diksi (pemilihan kata) suatu karya sastra itu bisa dipahami
dalam tiga bentuk:
1. pembendaharaan kata;
2. urutan kata (word order);
3. daya sugesti kata-kata.
Sebagai contoh, lisankanlah gurindam berikut dengan memperhatikanpenanda
lafal dan intonasinya.
1. Kurang pikir / kurang siasat/
tentu dirimu / kelak tersesat//
2. Cahari olehmu / akan sahabat/
yang boleh / dijadikan obat//
Dapatkah Anda menyimpulkan isi gurindam tersebut? Gurindam
(1) berisi pesan bahwa jika kita melakukan suatu perbuatan tanpa
didasari oleh ilmu, tentu kita akan terjerumus pada kesesatan.
Adapun, gurindam (2) berisi pesan bahwa kita harus pandai-pandai
mencari teman untuk dijadikan sahabat. Sahabat yang baik adalah
yang mampu memberikan ketenangan
dan menjadi “obat” manakala kita dalam kesusahan.
Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa baris-baris dalam
gurindam memiliki hubungan sebab akibat. Dengan demikian, diksi
(pilihan kata) pada baris pertama mempunyai hubungan yang erat
dengan diksi baris kedua.
Gurindam yang paling terkenal dalam karya sastra Indonesia
lama adalah “Gurindam Dua Belas” karya Raja Ali Haji. Disebut
“Gurindam Dua Belas” bukan berarti terdiri atas dua belas bait,
melainkan gurindam yang berisi dua belas pasal. “Gurindam Dua
Belas” berisi persoalan ibadah, tugas dan kewajiban raja, adab anak
terhadap orangtua, tugas orangtua terhadap anak, dan sifat-sifat
bermasyarakat yang baik.
Raja Ali Haji menerangkan gurindam sebagai berikut: “Ada
pun arti gurindam itu, yaitu perkataan yang bersajak. Pada akhir
pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangan
saja, jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang
kedua itu jadi seperti jawab.”
GURINDAM 12
K a r y a  R a j a  A l i  H a j i
Pasal Pertama (1) Gurindam 12
Barang siapa tiada memegang agama
Segala-gala tiada boleh dibilang nama
Barang siapa mengenal yang empat
Maka yaitulah orang yang ma’rifat
Barang siapa mengenal Allah
Suruh dan tegaknya tiada ia menyalah
Barang siapa mengenal diri
Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri
Barang siapa mengenal dunia
Tahulah ia barang yang terpedaya
Barang siapa mengenal akhirat
Tahulah ia dunia mudharat
Pasal Kedua (2) Gurindam 12
Barang siapa mengenal yang tersebut
Tahulah ia makna takut
Barang siapa meninggalkan sembahyang
Seperti rumah tiada bertiang
Barang siapa meninggalkan puasa
Tidaklah mendapat dua termasa
Barang siapa meninggalkan zakat
Tiadalah hartanya beroleh berkat
Barang siapa meninggalkan haji
Tiadalah ia menyempurnakan janji
Pasal Ketiga (3) Gurindam 12
Apabila terpelihara mata
Sedikitlah cita-cita
Apabila terpelihara kuping
Khabar yang jahat tiadalah damping
Apabila terpelihara lidah
Niscaya dapat daripadanya faedah
Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan
Daripada segala berat dan ringan
Apabila perut terlalu penuh
Keluarlah fi’il yang tidak senonoh
Anggota tengah hendaklah ingat
Di situlah banyak orang yang hilang semangat
Hendaklah peliharakan kaki
Daripada berjalan yang membawa rugi
Pasal keempat (4) Gurindam 12
Hati itu kerajaan di dalam tubuh
Jikalau zalim segala anggota tubuh pun rubuh
Apabila dengki sudah bertanah
Datanglah daripadanya beberapa anak panah
Mengumpat dam memuji hendaklah pikir
Di situlah banyak orang yang tergelincir
Pekerjaan marah jangan dibela
Nanti hilang akal di kepala
Jika sedikitpun berbuat bohong
Boleh diumpamakan mulutnya itu pekung
Tanda orang yang amat celaka
Aib dirinya tiada ia sangka
Bakhil jangan diberi singgah
Itulah perompak yang amat gagah
Barang siapa yang sudah besar
Janganlah kelakuannya membuat kasar
Barang siapa perkataan kotor
Mulutnya itu umpama ketor
Di manakah salah diri
Jika tidak orang lain yang berperi
Pekerjaan takbur jangan direpih
Sebelum mati didapat juga sepih
Pasal Kelima (5) Gurindam 12
Jika hendak mengenal orang berbangsa
Lihat kepada budi dan bahasa
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia
Sangat memeliharakan yang sia-sia
Jika hendak mengenal orang mulia
Lihatlah kepada kelakuan dia
Jika hendak mengenal orang yang berilmu
Bertanya dan belajar tiadalah jemu
Jika hendak mengenal orang yang berakal
Di dalam dunia mengambil bekal
Jika hendak mengenal orang yang baik perangai
Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai
Pasal Keenam (6) Gurindam 12
Cahari olehmu akan sahabat
Yang boleh dijadikan obat
Cahari olehmu akan guru
Yang boleh tahukan tiap seteru
Cahari olehmu akan isteri
Yang boleh menyerahkan diri
Cahari olehmu akan kawan
Pilih segala orang yang setiawan
Cahari olehmu akan abdi
Yang ada baik sedikit budi
Pasal Ketujuh (7) Gurindam 12
Apabila banyak berkata-kata
Di situlah jalan masuk dusta
Apabila banyak berlebih-lebihan suka
Itu tanda hampirkan duka
Apabila kita kurang siasat
Itulah tanda pekerjaan hendak sesat
Apabila anak tidak dilatih
Jika besar bapanya letih
Apabila banyak mencacat orang
Itulah tanda dirinya kurang
Apabila orang yang banyak tidur
Sia-sia sajalah umur
Apabila mendengar akan kabar
Menerimanya itu hendaklah sabar
Apabila mendengar akan aduan
Membicarakannya itu hendaklah cemburuan
Apabila perkataan yang lemah lembut
Lekaslah segala orang mengikut
Apabila perkataan yang amat kasar
Lekaslah orang sekalian gusar
Apabila pekerjaan yang amat benar
Tidak boleh orang berbuat onar
Pasal Kedelapan (8) Gurindam 12
Barang siapa khianat akan dirinya
Apalagi kepada lainnya
Kepada dirinya ia aniaya
Orang itu jangan engkau percaya
Lidah suka membenarkan dirinya
Daripada yang lain dapat kesalahannya
Daripada memuji diri hendaklah sabar
Biar daripada orang datangnya kabar
Orang yang suka menampakkan jasa
Setengah daripadanya syirik mengaku kuasa
Kejahatan diri disembunyikan
Kebajikan diri diamkan
Ke’aiban orang jangan dibuka
Ke’aiban diri hendaklah sangka
Pasal ke Sembilan (9) Gurindam 12
Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan
Bukannya manusia yaitulah syaitan
Kejahatan seorang perempuan tua
Itulah iblis punya penggawa
Kepada segala hamba-hamba raja
Di situlah syaitan tempatnya manja
Kebanyakan orang yang muda-muda
Di situlah syaitan tempat bergoda
Perkumpulan laki-laki dengan perempuan
Di situlah syaitan punya jamuan
Adapun orang tua(h) yang hemat
Syaitan tak suka membuat sahabat
Jika orang muda kuat berguru
Dengan syaitan jadi berseteru
Pasal ke Sepuluh (10) Gurindam 12
Dengan bapa jangan derhaka
Supaya Allah tidak murka
Dengan ibu hendaklah hormat
Supaya badan dapat selamat
Dengan anak janganlah lalai
Supaya boleh naik ke tengah balai
Dengan kawan hendaklah adil
Supaya tangannya jadi kapil
Pasal ke-11 (sebelas) Gurindam 12
Hendaklah berjasa
Kepada yang sebangsa
Hendak jadi kepala
Buang perangai yang cela
Hendaklah memegang amanat
Buanglah khianat
Hendak marah
Dahulukan hujjah
Hendak dimalui
Jangan memalui
Hendak ramai
Murahkan perangai
Pasal ke-12 (Dua Belas) Gurindam 12
Raja mufakat dengan menteri
Seperti kebun berpagarkan duri
Betul hati kepada raja
Tanda jadi sebarang kerja
Hukum adil atas rakyat
Tanda raja beroleh inayat
Kasihkan orang yang berilmu
Tanda rahmat atas dirimu
Hormat akan orang yang pandai
Tanda mengenal kasa dan cindai
Ingatkan dirinya mati
Itulah asal berbuat bakti
Akhirat itu terlalu nyata
Kepada hati yang tidak buta
Tamatlah gurindam yang dua belas pasal karangan Raja Ali Haji pada tahun Hijrah Nabi kita seribu dua ratus enam puluh tiga (1263)  kepada tiga likur hari bulan Rajab Selasa lima Negeri Riau Pulau Penyengat.
Iklan
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: